4K - 21. századi készségek fejlesztése a nyelvórán online, hibrid és jelenléti formában

Alapítási engedély száma: 87/10/2022

Nyilvántartási szám: A/10309/2022

Célcsoport: bármely idegen nyelvet tanító általános iskolai és középiskolai tanár

A továbbképzés célja:

A résztvevő pedagógusok ismerjék meg a nyelvoktatás során a mai oktatási környezetben alkalmazható új módszereket, eszközöket és technikákat. Célja a továbbképzésnek, hogy sajátítsák el az idegennyelvi kompetencia alapú nyelvtudás, a tanuló- és tevékenységközpontú módszerek során elvárt tanári szerep attitűdjének kialakítását, valamint a kooperatív technikák és más, változatos munkaformák rendszeres alkalmazását. Ismerjék meg a modern infokommunikációs eszközöket és a nyelvoktatásban és készségfejlesztésben alkalmazható weboldalakat és applikációkat, valamint azok beillesztési lehetőségeit tanítási gyakorlatukba. Ismerjék meg a 21. században kiemelten fontos készségeket, képességeket: a kommunikációt, kreativitást, kooperációt és a kritikai gondolkodás fejlesztésére alkalmas gyakorlatokat. A résztvevők a megismert módszereket, technikákat és forrásokat legyenek képesek adaptálni saját gyakorlatukba akár jelenléti, akár online tanulási keretek között.

Tartalmi követelmények:

A résztvevő pedagógusok ismerjék a mai oktatási környezetben, jelenléti vagy online formában alkalmazható új módszereket, eszközöket és technikákat. Legyenek képesek az idegennyelvi kompetencia alapú nyelvtudás kialakítását elősegítő nyelvoktatás szemléletének befogadására, a tanuló- és tevékenységközpontú módszerek alkalmazása során elvárt tanári szerep új attitűdjének kialakítására és erősítésére diákjaik önálló tanulási képességének fejlesztése érdekében is, valamint a kooperatív technikák és más, változatos munkaformák rendszeres alkalmazására. Tudják használni a nyelvoktatásban és készségfejlesztésben alkalmazható weboldalakat és applikációkat, valamint képesek legyenek beilleszteni tanítási gyakorlatukba a 21. században kiemelten fontos képességek és készségek: a kommunikáció, kreativitás, kooperáció és kritikai gondolkodás fejlesztésére alkalmas gyakorlatokat, a fejlesztő értékelés elemeit. A továbbképzés célja továbbá, hogy a résztvevők a megismert módszereket, technikákat és forrásokat legyenek képesek adaptálni saját gyakorlatukba akár jelenléti, akár online tanulási keretek között.

Kimeneti, záró követelmények:

A tanúsítvány kiadásának feltétele: a tanfolyami összóraszám 90%-án való aktív részvétel és záró ellenőrzésként óra- vagy projektterv összeállítása a továbbképzés során elsajátított ismeretek, applikációk, megszerzett tapasztalatok felhasználásával. Az óra- vagy projekttervben szereplő módszereket, technikákat, forrásokat a résztvevő maga választja a képzés során megismert anyagokból, ezzel dokumentálva szakmai fejlődését. Az óra- vagy projektterv értékelési szempontja a kötelező, reflexiót is tartalmazó elemeinek megléte: • a megtervezett óra vagy projekt leírása • lista a tanítási gyakorlatban alkalmazott infokommunikációs eszközökre vonatkozóan • alkalmazott weboldalak, applikációk listája • értékelőlap A záró értékelés szempontjai: - a tanfolyam óraszámainak 90%-án való részvétel - az óra- vagy projektterv reflexiót is tartalmazó, fent felsorolt kötelező elemeinek megléte - a kompetencia alapú oktatási szemléletmód megléte - a változatos, kooperatív technikákat is felvonultató munkaformák alkalmazása - a 21. századi készségeket fejlesztő szemlélet és gyakorlatok megléte - fejlesztő értékelés elemeinek megléte - a differenciált oktatásszervezés elméletének és gyakorlatának egysége. Az elkészült, minimum 4 A/4 oldalas zárómunkát a tanfolyamot követő 5. munkanap végéig e-mailben kell elküldeni a képzőnek. Az értékelés módja: 3 fokozatú minősítés: nem felelt meg – megfelelt – kiválóan megfelelt. Kiválóan megfelelt minősítést kap, aki a fenti értékelési szempontok mindegyikének megfelelt. Megfelelt minősítést kap, aki részt vett a tanfolyam 90%-án, a fenti értékelési szempontoknak részben megfelelt. Nem felelt meg minősítést kap, aki nem vett részt a tanfolyan 90%-án, illetve akinek óra- vagy projektterve nem készült el vagy nem tartalmazza a fent felsorolt szempontokat.