A differenciálás elmélete és gyakorlata - felkészülés a differenciáló pedagógia alkalmazására

Alapítási engedély száma: 9-15/2018

Nyilvántartási szám: A/8966/2018

A tanfolyam célcsoportja: általános iskolában tanító pedagógus.

1. A továbbképzés célja:

A differenciálás elméletének, alkalmazhatósági rendszerének megismertetése a pedagógusi munka tervezésében és felhasználása a gyakorlatban. Bemutatni, elemezni a pedagógiai tevékenységek rendszerét: a tanulói személyiség megismerése, a fejlesztő tevékenységek tárházát elemezve és elhelyezve benne a differenciálás elvét, alkalmazásának módozatait. Az elfogadó attitűd kialakítása, mint a differenciálás nélkülözhetetlen alapja. A differenciált tanulásszervezés és más tanulásszervezési módok alkalmazásának összehasonlítása, értékelése. A pedagógusi munka gyakorlatához példaanyagok összegyűjtése, átadása a differenciálás elvének, eszköztárának alkalmazására. A differenciált fejlesztésnek megfelelő tananyag, taneszköz kiválasztása, készítése, alkalmazása, értékelése. A differenciált értékelési eljárások megismerése és hatékony, fejlesztő felhasználása a mindennapi munkában.

2. A továbbképzés végére teljesítendő követelmények:

Ismerje a korszerű differenciálás elveit, hazai és nemzetközi eljárások gyakorlati alkalmazását. Legyen elfogadó a tanulói különbözőségek terén. Alkalmazza a tanulók hatékony megismerésének eszközeit, módszereit. Ismerje és alkalmazza a pedagógiai elemzés módszereit, az elemzés eredményei alapján az egyéni és csoportszintű fejlesztési tervek összeállítását. Tudja kiválasztani a fejlesztéshez szükséges ismerettartalmakat, feladatokat, szükséges  eszközöket, a végrehajtás módjait. Tudja megtervezni a tehetségek és a lemaradottak komplex fejlesztését a differenciált tanulásszervezésben.

3. A záró ellenőrzés módja, az értékelés szempontjai:

A résztvevők portfóliót állítanak össze a képzés során elsajátított ismeretek, megszerzett tapasztalatok eredményeként, melyet elektronikusan küldenek el a trénernek, a továbbképzés zárását követő 10. nap végéig.

A portfólió tartalma és értékelési szempontjai:

Egy tanulóra vonatkozó esettanulmány /diagnózis és fejlesztési program: 

  • a fejlesztési cél relevanciája;
  • feladatok, területek, módszerek koherenciája
  • fejlesztési tervben szerepet kap az egyén tevékenységének fejlesztése.

Saját gyermek/tanulócsoportra vonatkozó differenciált foglalkozásterv/projektterv

 

  • tartalmazza az adott céloknak megfelelő folyamatot, feladat, kompetenciák, módszerek, szükséges eszközök, anyagok, időtartam, és teljesítési kritériumok, megjelölésével, ellenőrzés-értékelés meghatározásával 
  • segíti az együttműködési képességek fejlődését, a tanulók komplex személyiségfejlődését a tanulásszervezésben.

Az értékelés módja: 3 fokozatú minősítés: nem felelt meg – megfelelt – kiválóan megfelelt.