A Kneipp-módszer alkalmazása a köznevelésben 30 órás akkreditált tanfolyam

Alapítási engedély száma: 12/222/2019

Nyilvántartási száma: A/9574/2019

A tanfolyam célcsoportja: óvodapedagógusok és tanítók.

1. A pedagógus-továbbképzés célja

Átfogó cél: Az óvodapedagógusok és tanítók felkészítése arra, hogy az óvoda és az iskola alsó tagozatának keretei között a köznevelési törvényben és Óvodai nevelés országos alapprogramjában, a Nemzeti Alaptantervben meghatározott feladataiknak megfelelően az egészséges életmód alakítását úgy végezzék, hogy az óvoda befejezése után és az iskolába lépéskor a gyermekek képesek legyenek az életkoruknak megfelelően egészségük megőrzése és fejlesztése érdekében öngondoskodásra, mindezt a Kneipp-módszer elemeinek használatával. Felkészüljenek arra, hogy a gyerekek a megismert Kneipp módszer egészségfejlesztő és megőrző gyakorlatait képesek legyenek önállóan és rendszerszerűen folytatni. Közvetlen cél: Az egészséges életmódra és az egészségnevelésre vonatkozó pedagógusi kommunikációs ismeretek bővítése a Kneipp-módszer, különösen is a vízkezelés megismerésével, elsajátításával, óvodai gyakorlásával és átadásával azért, hogy a megszerzett ismeretek alkalmazása egyrészt hatékonyabbá tegye az óvodai és iskolai egészséges életmódra nevelést, a családoknak szóló óvodai tanácsadást. Célja a tanfolyamnak a gyakorlati ismeretek nyújtása is a Kneipp Vizes Házban, a Kneipp Kertben azért, hogy a résztvevők tudjanak az otthoni Kneipp módszer alkalmazásához és az egyszerűbb Kneipp Kertek kialakításához tanácsot adni. A résztvevők váljanak képessé egy fél évre előre megtervezni a Kneipp módszerrel bővített egészségnevelési területüket és tudjanak ehhez illeszkedő, ezt alkalmazó gyakorlatokat beiktatni óvodai és iskolai programjukba. A megszerzett ismeretek birtokában a résztvevők váljanak képessé a Kneipp módszer széles körű terjesztésére óvodai és iskolai keretek között, valamint szélesebb lakossági körben is, hirdetve a módszer jótékony társadalmi népegészségügyi hatását.

2. A pedagógus-továbbképzés végére teljesítendő követelmények

A résztvevők a továbbképzés végére legyenek képesek az általuk nevelt és tanított gyermekeket a Kneipp módszereivel – kiemelten a mozgásos foglalkozások, vizes foglalkozások megtanításával és a gyógynövényekkel megismertetni, és a pedagógusok ezeket a foglalkozásokat le tudják vezetni óvodai keretek (már léteznek ilyen óvodák) és iskolai keretek között. Legyenek képesek probléma és élmény alapú szülői értekezleteket tartani különös tekintettel az óvodai foglalkozásokon és az alsó tagozaton alkalmazható, a képzésen bemutatott és gyakorolt Kneipp módszer elemeinek (víz, mozgás, gyógynövény) otthoni alkalmazásáról, kiemelten a vizes foglalkozásokra.

3. A záró ellenőrzés módja, az értékelés szempontjai

Minden résztvevőnek (tanítónak, óvónőnek egyaránt) óvodai körülmények között 2 db, a tanfolyamon megtanult Kneipp vizes gyakorlatot kell bemutatnia, a továbbképzés utolsó napján (óvodákban van óvónők által megvalósított, gyakorolt Kneipp program egyelőre). A tanfolyam eredményes lezárásához ezen kívül készítsenek a résztvevők az alábbi lehetőségekből egy témát választva egy 4-6 A/4-es oldal terjedelmű záródolgozatot a továbbképzés zárását követő 10. munkanapig leadva: - egy Kneipp módszertani nap megtervezése Ráhangolódás, Jelentésteremtés Reflektálás modell (RJR modell) alapján, egyéni munkával vizes kezeléssel és az annak megkezdése előtti mozgással kiegészítve, - vagy egy szülők bevonásával megvalósítandó Kneipp kirándulásos nap megtervezése egyéni munkában; a kirándulás célállomása Ölbő vagy Olaszfa; a kirándulás előtti szülői felkészítés, gyermekek programjának megtervezése (tevékenység, módszer, munkaforma, időkeret tartalmakkal). Formai követelmény: Előlap: név, cím, dátum munkahely feltüntetése. Megjelenítés: Times New Roman betűtípus, 12-es betűnagyság, másfélszeres sortávolság, táblázat használata szükséges a napi terveknél. 

Az értékelés szempontjai:

  • a napi terv (beleértve az óratervet) készítésénél a felépítettség, kidolgozottság, a tartalom átgondoltsága az alkalmazott módszerek változatosságának megléte,
  • a módszertani nap készítésénél a programok megvalósíthatósága, változatossága, sokszínűsége, a szülők bevonásának folyamata,
  • a napi kirándulásos program megtervezésénél, a Kneipp öt elemének beépítési célszerűsége, egymásra épülése, programok ütemezése, a program változatossága (időtartam, alkalmak száma, napszakra beosztott foglalkozások, gyógynövények megtekintése, mozgás gyakorlatok, étkezés, gyógyteák ivása). Az értékelés kétfokozatú: megfelelt, nem felelt meg, a fenti értékelési szempontok alapján, amely értékelést a tanfolyam képzői végzik.