A tanulók digitális szövegértési és szövegalkotási tevékenységeinek és képességeinek fejlesztési módszerei. Tudatos eligazodás a világhálón elérhető szövegekben

Alapítási engedély száma: 80/10/2022

Nyilvántartási szám: A/10307/2022

Célcsoport: általános iskolában és középiskolában tanító pedagógus

A továbbképzés célja:

A továbbképzés célja, hogy a résztvevők ismerkedjenek meg a digitális szövegértés és szövegalkotás fejlesztését segítő hatékony módszerekkel, eljárásokkal. Célja a tanfolyamnak, hogy a résztvevő pedagógusok ismerjék meg az egyéni fejlesztési célok meghatározásának struktúráját, váljanak képessé a különböző szövegtípusokhoz, gondolkodási műveletekhez kapcsolódó feladatok, feladatsorok készítésére. A pedagógus-továbbképzés célja összefüggést bemutatni a "fenntarthatóságra nevelés" és a digitális szövegek többlettartalmai között. Célja még a továbbképzésnek, hogy a résztvevők ismerjék meg a „hiperszöveg” hálózatának működését. Az IKT eszközök fontosságának, előnyeinek ismeretében maguk is sajátítsák el azok felhasználási, készség- és képességfejlesztést szolgáló lehetőségeit! Ismerjék meg, illetve alkalmazzák a digitális szövegértés területén a “Jó gyakorlatokat”, az innovatív eljárásokat.

Tartalmi követelmények:

Tudja a digitális szövegértési feladatok készítésének menetét, legfontosabb, elveit, (szituáció, szövegkörnyezet, szövegformátumok, szövegtípusok, gondolkodási műveletek). A tanfolyam végére tudatosan alkalmazza a tanult módszertani eljárásokat, eszközöket, elveket saját tantárgyán, szakterületén belül az adott fenntarthatósághoz kötődő szövegeken keresztül. A tanfolyam végén legyen képes a különböző szövegértési szinteknek megfelelő, különböző formátumú és típusú feladatokat készíteni, ezáltal gondolkodási műveleteket gyakoroltatni, fejleszteni. Ismerje a digitális szövegértés területén végzett nemzetközi mérések (PISA 2009-2018) tartalmi keretét, eredményeit, a nyomtatott és digitális szövegértési eredmények kapcsolatát. Ismerje a digitális szövegértési feladatkészítés lehetőségeit, fogalmait, alapelemeit,(feladattípusok, válaszkódok) a fejlesztési célok és részcélok meghatározását, a fejlesztések módjait (szakmai kompetenciák). Tudja használni a foglalkozásokon megismert, témához kapcsolódó fogalmakat (szövegértési szintek, vizuális, verbális kommunikáció, szövegtípusok: folyamatos, nem folyamatos szövegek, nyomtatott és digitális szövegek, a digitális szövegértés tartalmi kerete, a hiperszöveg, a weblap, görgetősávok, lapok fülek, menük, listák, linkek, beágyazott hiperlinkek, nem lineáris szövegstruktúrák) a tanfolyam végére. Legyen képes szakszerűen tájékozódni online felületeken.

Kimeneti, záró követelmények:

A résztvevőknek a képzés során elsajátított ismereteik alapján kell készíteniük három (3) digitális szövegértési feladatot. Ezek alapjául folyamatos, nem folyamatos, vegyes vagy többszörös formátumú szövegek szolgálnak. A három feladat a tanfolyamon megismert digitális szövegértéshez kapcsolódó gondolkodási műveleteket (hozzáférés és visszakeresés; integrálás és értelmezés; reflexió és értékelés) gyakoroltatja. A résztvevők által készített feladatoknak az általuk tanított tantárgyhoz, szakterülethez vagy nevelési területekhez kell kapcsolódniuk. Ezeknek működő, a hivatkozásban megadott weboldalon elérhető DIGITÁLIS feladatoknak kell lenniük. A részvevőknek a képzés követő 7. napig elektronikus úton kell elküldeniük a tanfolyamvezető által megadott címre. A feladatoknak értelemszerűen nincs hosszúsági, mennyiségi terjedelme. A dolgozat megérkezéséről a tanfolyamvezető visszajelzést küld. Az értékelés módja: 2 fokozatú minősítés: nem felelt meg – megfelelt. Megfelelt minősítést kap, aki a tanfolyami követelmények szerint, a megismert digitális szövegértési technikákat alkalmazva, digitalizált formában, tanítványai életkori sajátosságainak megfelelő, és a saját tantárgyának, szakterületének tananyagához vagy az egyes nevelési területekhez köthető valóságközeli feladatokat készít, valamint a megadott időpontig eljuttatja azokat a tanfolyamvezetőnek. A feladatok tartalmára vonatkozóan más utasítás, szempont nincsen. Nem felelt meg minősítést kap, aki nem, vagy nem határidőre készíti el záró feladatát, vagy a „megfelelt” minősítés kritériumainak nem megfelelően állítja össze azt. Az értékelés szempontjai (a 2 értékelési mód mentén): 1. A záró dolgozat digitalizált formában készült, működő, az interneten elérhető weboldalhoz kapcsolható 3 feladattal; 2. A feladatok igazodtak a tanulók életkori sajátosságaihoz; 3. A hallgató a feladatokat saját szaktárgyához vagy fontos nevelési területekhez készítette; 4. A választott szövegek alapján készített feladatok legalább kétféle formátumhoz készültek; 5. A hallgató által elkészített feladatok legalább kétféle gondolkodási műveletet gyakoroltatnak a tanulókkal; 6. A dolgozat a megadott határidő leteltéig megérkezett a tanfolyamvezető e-mail-címére. 7. A feladatok megfogalmazása után a várható megoldás/ a weboldal elérhetősége is szerepel az elküldött munkában; 8. Az egyes feladatok végén megadott paraméterek között szerepelnek a következők: évfolyam, a szöveg formátuma , a gyakoroltatott gondolkodási művelet; 9. Az elkészített munka formailag esztétikus, rendezett; 10. A dolgozat tartalmilag megfelel az elvárásoknak (lásd: 2.3.4.5.8. pont).