Autizmus elméleti háttere és a beavatkozás néhány gyakorlati lehetősége

Alapítási engedély száma: 23/238/2015
Nyilvántartási szám: A/8090/2015

A tanfolyam óraszáma: 30 óra

A továbbképzés célcsoportja: általános iskolában tanító pedagógusok, óvodapedagógusok.

1. A továbbképzés célja:

A gyógypedagógiai nevelésben részt vevő többségi óvodákban és általános iskolákban
dolgozó óvodapedagógusok, tanítók és tanárok számára korszerű alapismeretek nyújtása az
autizmus spektrumzavar köréből. Az integrációban részt vevő köznevelési intézmények
pedagógusai számára a sérülés elméleti hátteréről, sérülés-specifikus módszertan alapjairól,
és az ép értelmű autizmus spektrumzavarral érintett tanulók tantervi követelményeiről ad új
információkat a továbbképzés. A cél az, hogy a megnövekedett számú, ép értelmű autista
tanulók integrációjában olyan pedagógusok vegyenek részt, akik ismeretekkel rendelkeznek
ezen fogyatékossági típus köréből.

2. A továbbképzés végére teljesítendő tartalmi követelmények:

A képzésben részt vevő pedagógus ismerje az autizmus történetét. Legyen képes beazonosítani a spektrum főbb
megjelenési formáit. Tudja elhelyezni a sérülést a fogyatékosságok rendszerében. Rendelkezzen ismeretekkel
a diagnózishoz jutás lehetőségeiről, a diagnózis felállításában közreműködő személyekről, a diagnózis felállításának
tartalmi követelményeiről. Legyen képes a szakértői vélemény tartalmának és javaslatainak értelmezésére.
A második tematikai egység alapján legyen képes meghatározni a sérülés triászát, ismerje az autizmus spektrumzavarral élők
kommunikációjának sajátosságait, és azok tudományos hátterét. Ismerje a szociális készségek sajátosságait, és azok hátterét,
valamint az átlagtól eltérően működő rugalmas önszervezés, elvont gondolkodás sajátosságait.
A képzésben résztvevő pedagógus legyen képes beazonosítani a sérülésből eredő viselkedési eltéréseket és azok oki hátterét.
A harmadik tematikai egység alapján rendelkezzen ismeretekkel a beavatkozás, fejlesztés fő szempontjairól, legyen képes a sérülés-specifikus eszköztár
egyes elemeinek alkalmazási területeit felismerni. (TEACCH módszer, vizuális támogatás, P.E.C.S.-alternatív kommunikáció).
A negyedik tematikai egység alapján a képzésben résztvevő pedagógus ismerje azokat a szabályozókat, ami alapján az ép értelmű
autista gyermek nevelése/oktatása megszervezhető. Legyen jártas az integráció személyi és tárgyi feltételeit szabályozó rendeletben,
ismerje a sérülés jogszabályi megközelítését. Ismerje az integráltan nevelhető autizmus spektrumzavarral élő tanulók alaptantervét.
Az ötödik tematikai egység gyakorlati részből áll. A képzésben részt vevő pedagógus ismerje meg az autista csoportban folyó munkát,
a specifikus kommunikáció, a térstruktúra, a beavatkozás egyes lehetőségeit.

3. A záró ellenőrzés módja:

Egy beadandó esettanulmány vagy esszé készítése és benyújtása elektronikus úton a képzést követő 10. munkanapig; valamint egy 60 kérdésből álló teszt kitöltése a képzés utolsó napján.
Az esettanulmány elkészítésének szempontsora: az eltérő fejlődésmenet felismerése, a diagnózis megszerzése,
a diagnózis elfogadása, a gyermek/tanuló intézményi ellátása, a sérülés-specifikus beavatkozás.