Autizmus spektrum zavaros gyermekek/tanulók együttnevelésének módszertana, néhány gyakorlati lehetősége

Alapítási engedély száma: 360/11/2020

Nyilvántartási szám: A/9859/2020

Célcsoport: óvodapedagógus, általános-és középiskolában tanító pedagógus, gyógypedagógus, akik elvégezték az Autizmus elméleti háttere és a beavatkozás néhány gyakorlati lehetősége című 30 órás tanfolyamot vagy legalább 30 órányi alapozó képzéssel rendelkeznek a témában

A továbbképzés célja:

A képzés célja, hogy a résztvevő pedagógus megismerje az autizmussal élő gyermekek körében használt legalapvetőbb gyakorlati módszertanok alapjait. Célja, hogy képessé váljon a gyógypedagógusokkal való szoros együttműködésre az autizmussal élő gyermek megfelelő integrációjának elősegítése érdekében. A továbbképzés olyan szemlélet formálásának megalapozását tűzi ki célul még, amely segíti az autizmussal élő gyermekekkel való munka során az egyedi, differenciált bánásmódra való törekvést.

Tartalmi követelmények:

A résztvevő ismerje az autizmus specifikus módszertanok alapjait. A tanfolyam végére rendelkezzen alapszintű ismeretekkel az autizmussal élő tanuló speciális tanulási szükségleteiről, kommunikációjának és szociális viselkedésének lényeges jegyeiről. Ismerje a viselkedéselemzés logikáját. Tudja a sikeres integráció tárgyi és személyi feltételeit, az integráltan nevelhető autizmus spektrumzavarral élő tanulók alaptantervben meghatározott jogosultságait, ismerje az SNI irányelvek ASD részét, a beavatkozás, fejlesztés fő szempontjait. A résztvevők a tanfolyam végére tudják, hogy az autista tanulók inkluzív ellátásának milyen hatása van az iskolai gyermekközösségre, a tanári és a szülői közösség életére és működésére. A továbbképzésen elsajátítják a kortársak felkészítésének, érzékenyítésének alapvető elveit. Legyenek képesek szakértői vélemény és gyógypedagógiai javaslatok értelmezésére, Legyenek képesek a szakemberekkel, szülőkkel történő hatékony együttműködésre az autizmussal élő gyermek érdekében. Tudjanak autista gyermek tanulását, beilleszkedését segítő eszközöket készíteni, tervezni, pl. szókártyák, utasítások, egyéni fejlesztési terv,stb.

Kimeneti, záró követelmények:

A záró ellenőrzés két részből áll és összesen 60 pontot lehet elérni:

• 30 kérdésből álló teszt az előadásokon elhangzott és a szakirodalomban szereplő információk ismeretének ellenőrzésére (30 pont)

• és egy beadandó esettanulmány két óravázlattal, (egy együttneveléssel oktatott ASD tanuló bemutatása és két óravázlat, 10-10-10 pont=30 pont).

Az esettanulmány elkészítésének szempontsora:

• az eltérő fejlődésmenet felismerése,

• a szakértői véleményben foglalt javaslatok és a saját módszerek megvalósításának bemutatása,

• a sérülés-specifikus beavatkozás tervezésének és tanórai megvalósításának bemutatása.