Az iskolaelhagyás csökkentése pozitív, preventív pszichológiai szemlélettel

Alapítási engedély száma: 81/10/2022

Nyilvántartási szám: A/10308/2022

Célcsoport: általános iskolában és középiskolában tanító bármely szakos tanár

A továbbképzés célja:

A továbbképzés célja a résztvevők felkészítése az alap- és középfokú köznevelési intézményekben lemorzsolódással veszélyeztetett, valamint kiemelt figyelmet és különleges bánásmódot igénylő tanulók egyéni sajátosságaira alapozott, megfelelő ütemű, folyamatos, integrált közegben történő nevelésre-oktatásra. A képzés további célja, hogy segítséget nyújtson a pedagógusoknak a krízisek felismerésében és a beavatkozások legfontosabb alapelvei mentén a kompetenciahatáraikon belül. A továbbképzés célja az iskolai sikertelenség hátterének, a lemorzsolódás okainak, a különleges bánásmódot igénylő tanulók helyzetének, a generációs változásoknak, motiválás újszerű lehetőségeinek, a különféle tanulási utak bemutatásának, a gamifikációs lehetőségeknek, a támogató iskolai kommunikáció kialakításának megismertetése, elsajátíttatása, a Komplex Alapprogram, mint hatékony intézkedés, jó gyakorlat megismertetése. A képzés célja, hogy a résztvevő számára nyújtson alapismereteket az önismeretre épülő pályaválasztás, a helyes pályaismeret fontosságáról, annak a lemorzsolódásban, korai iskolaelhagyásban betöltött szerepéről, ezzel is hozzájárulva a preventív szemlélet és iskolai gyakorlat kialakításához.

Tartalmi követelmények:

A tanfolyam végére a résztvevők ismerjék az iskolaelhagyás, lemorzsolódás jelenségének komplexitását. Esetek megbeszélésén keresztül legyenek képesek a lemorzsolódás háttértényezőinek felismerésére. Legyenek képesek felismerni, beazonosítani a gyermek viselkedési és tanulási nehézségeit a családi diszfunkciók tüneteiként. Ismerjék és tudják a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulókkal kapcsolatos fontosabb jogszabályokat, ismerjék a korai jelzőrendszer működtetésével kapcsolatban a nevelési-oktatási intézményekben nyilvántartott adatokat. A továbbképzés végére a résztvevők ismerjék az iskolai sikertelenség hátterének, a lemorzsolódás okait, a különleges bánásmódot igénylő tanulók helyzetét, a generációs változásokat, újszerű motiválási lehetőségeket, különféle, egyéni tanulási utakat, a gamifikációs lehetőségeket, a támogató iskolai kommunikáció kialakítását, ismerjék a Komplex Alapprogram lehetőségeit. Legyenek képesek az önismeretre épülő pályaválasztás támogatására. Saját intézményük tekintetében legyenek képesek olyan iskolai, pedagógiai munkát támogató rendszert és kommunikációs kultúrát kialakítani, amely segíti a pedagógusok oktató-nevelő munkáját, támogatja az intézményeket a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulókkal kapcsolatos teendőkben, valamint a beavatkozások megszervezésében, megvalósításában. Legyenek képesek a korai iskolaelhagyás megakadályozása érdekében a pedagógiai támogatást segítő szakemberek intézményi szintű együttműködésének, koordinálásának megszervezésére.

Kimeneti, záró követelmények:

A tanfolyam résztvevői a tanfolyam zárását követő 5. napig portfóliót nyújtanak be minimum 5 A/4 oldal terjedelemben, mely tartalmazza a tanfolyam során készített vázlatokat, referátumokat, illetve a résztvevő választása alapján: a., saját iskolájára vonatkozó prevenciós tevékenység tervezetét vagy b., az iskolaelhagyás megelőzésének stratégiáját, megvalósítási tervét. A dolgozatot Word formátumban kell e-mailben eljuttatni a képzőhöz. Az értékelés szempontjai: a tartalmi teljesség, a kivitelezhetőség és adaptálhatóság, fejlesztő jelleg. Az értékelés 2 fokozatú: megfelelt, nem felelt meg. Megfelelt minősítést kap az a résztvevő, akinek portfóliója tartalmilag teljes, adaptálható, terve kivitelezhető és fejlesztő jellegű. Nem felelt meg minősítést kap az a résztvevő, akinek hiányos a portfóliója vagy nem készítette el, illetve szemléletmódja nem fejlesztő.