Drámapedagógia: felkészítés dramatikus módszerek és technikák alkalmazására a nevelő-oktató munkában - megújítva

Alapítási engedély száma: 235/8/2020
Nyilvántartási szám: A/9775/2020

A tanfolyam óraszáma: 30 óra.

A továbbképzés célcsoportja: óvodapedagógus és bármely iskolatípusban és fokon tanító tanító és bármely szakos tanár

1. A továbbképzés célja:

Tegye képessé a különböző intézménytípusokban dolgozó pedagógusokat arra, hogy
történetek, szituációk feldolgozásával megoldhassanak különböző nevelési helyzeteket. A
tanfolyam célja, hogy a résztvevők a tanítási dráma lehetőségeivel megismerkedjenek,
elsajátítsák a drámaórák adaptálásának és vezetésének lehetőségeit és módjait,
megtanuljanak történetet dramatizálni közösen a tanulókkal, gyerekekkel, megtanuljanak
tárgyakkal dramatizálni, mindezt az élményszerű tanítás érdekében.
Célunk, hogy a kurzus elvégzése után a pedagógusok a dráma eszköztárát alkalmazva
képesek legyenek a gyermekek, tanulók személyiségének alaposabb megismerésére.

2. A továbbképzés végére teljesítendő tartalmi követelmények:

A továbbképzés végén a résztvevő ismerje a drámatanítás és a tanítási dráma alapvető céljait.
Ismerje a dráma módszertanának alapjait; a tanítási dráma alapfogalmait és munkaformáit.
Képes legyen mások drámafoglalkozásainak adaptálására, levezetésére. Képes legyen drámafoglalkozások elemzésére,
észrevételek megfogalmazására. Tudjanak a tanfolyam végén záró ellenőrzésként saját tantárgyukhoz vagy
óvodai tevékenységterületükhöz drámapedagógiai óratervet készíteni.

3. A záró ellenőrzés módja:

A záró ellenőrzés 2 részből áll.
1., A továbbképzés 2. napján a résztvevők a tanítási dráma elemeivel és drámaórák adaptálásával saját tantárgyukhoz
vagy óvodai tevékenységterületükhöz óratervet készítenek, óravezetési fázisokat hozzárendelve, előzetes csoportkonzultációval.
Ez az alapja az utolsó napon előadandó, szintén csoportmunkában megvalósuló kisjelenetnek. A terjedelem maximum 2 A/4 oldal.
A tanfolyamon elkészült óraterv és kisjelenet bemutató része a tanfolyam végső értékelésének.
2., A záró ellenőrzés része még portfólió összeállítása, mely tartalmazza a képzés során önállóan és csoportmunkában
megoldott feladatokat, elkészült óraterveket, kisjeleneteket, rövid, 1 A/4 oldalas reflexióval ellátva.
A portfóliót elektronikus úton, Word formában kell a képző számára elküldeni a továbbképzést követő 10. munkanapig.