Óvodapedagógusok szakmai megújító továbbképzése a változó nevelési környezetben

Alapítási engedély száma: 345/10/2021

Nyilvántartási szám: A/10127/2021

Célcsoport: óvodapedagógusok

A továbbképzés célja:

A szakmai megújító továbbképzés célja az óvodapedagógusok fejlesztő támogatása, segítségnyújtás saját erősségeiknek, illetve fejleszthető területeiknek felismerésére. A továbbképzés támogatást nyújt abban, hogy a résztvevők megismerjék a Köznevelési törvényben, és az Óvodai nevelés országos alapprogramban foglaltakat, továbbá segítséget nyújt a jogszabályi háttérből adódó feladatok elvégzéséhez az óvodapedagógusoknak, óvodavezetőknek egyaránt. A minőségi szakmai munka feltétele az élethosszig tartó tanulás, az óvodapedagógusok kompetenciáinak fejlesztése, korszerű módszerek elsajátítása. A továbbképzés célja, hogy részletesen megismerjék a résztvevők a pedagógus életpálya modellt és támogató rendszert, megismerjék annak elemeit gyakorlati példákon keresztül. A képzés célja továbbá, hogy elsajátítsák a reflektív gondolkodás elemeit, és ennek fejlesztésével az óvodapedagógusok megértik saját szakmai döntéseiket, megtanulják a tevékenységeik elemezését. A továbbképzés részeként a gyakorlati feladatok során a résztvevők elsajátítják a reflektív módszereket, technikákat, a szakmai nyelv használatát. 

Tartalmi követelmények:

A résztvevő:
- tudja értelmezni a Köznevelési törvényben foglaltakat és a munkája során alkalmazni az abban foglaltakat,
- tudatosan alkalmazza munkája során a gyermekeket megillető jogokat,
- tudatosan készüljön a folyamatos önképzésre, ismerje fel az élethosszig tartó tanulás fontosságát, a megszerzett tudását a pedagógiai gyakorlatában eredményesen alkalmazza, 
- igazodjon el a szakmai ellenőrzés rendszerében, ennek érdekében tudatosan tervezze meg erőforrásait.
.

Kimeneti, záró követelmények:

A tanfolyam zárásaként a résztvevő záródolgozatot készít 2 megadott lehetőségből egyet választva:
- A pedagógus életpálya modell szabadon választott dokumentuma és annak reflexiója
- Flow élmény bemutatása szakmai életútja során

A dolgozat terjedelme minimum 4 db A/4-es oldal, 12-es betűméret, másfeles sortáv, karakterszám nem meghatározó. Az értékelés két fokozatú, megfelelt, nem felelt meg.
Megfelelt az, akinek a dolgozatában tartalmilag megjelennek a képzésen elsajátított óvodapedagógiai szakmai ismeretek, a szakterminológia.
Nem felelt meg, aki nem készítette el a megadott határidőig a dolgozatát vagy nem tükrözi a képzésen tanultakat.
A dolgozat beadásának határideje a továbbképzés zárását követő 10. munkanap, e-mailben kell eljuttatni a képző számára.