Pedagógusok a digitális tanításban

Alapítási engedély száma: 308/10/2021

Nyilvántartási szám: A/10111/2021

Célcsoport: tanító és bármely szakos általános és középiskolai tanár

A továbbképzés célja:

A résztvevők ismerjék meg a digitális technikák alkalmazásának lehetőségeit és módszereit (szemléltetés, elemzés, forráshasználat és -értékelés, tartalom megosztás, kommunikáció, készségfejlesztés stb.). Szerezzenek ismereteket az egyes tantárgyak digitális eszközökkel történő tanításában és tanulásszervezésében. Ismerkedjenek meg a tanórák digitális tervezésével, a virtuális világ által kínált lehetőségekkel és módszerekkel, a szaktantárgyi információforrások használatának alapjaival. Váljanak képessé önállóan megkeresni és felhasználni az Interneten fellelhető, a tantárgyak oktatásához alkalmazható digitális tartalmakat és taneszközöket. A hallgatók ismerjék meg az internet új lehetőségeit saját tantárgyuk tanításánál (digitális feladatgyűjtemények, tananyaggyűjtemények, szakirodalom, forrásgyűjtemények). A résztvevők ismerjék meg a Sulinet Digitális Tudásbázis (SDT) és a Nemzeti Köznevelési Portál (NPK) alkalmazási lehetőségeit. Ismerjenek meg széles körben alkalmazható szinkron webináriumi felületeket.

Tartalmi követelmények:

A résztvevők tudják alkalmazni a digitális technikák tanórai lehetőségeit és módszereit (szemléltetés, elemzés, forráshasználat és -értékelés, tartalom megosztás, kommunikáció, készségfejlesztés stb.). Legyenek képesek az egyes tantárgyakat digitális eszközökkel támogatva tanítani, a tanulást, tanulási folyamatot digitálisan szervezni és tervezni. Tudják alkalmazni a virtuális világ által kínált lehetőségeket és módszereket, a szaktantárgyi információforrásokat. Legyenek képesek önállóan megkeresni és felhasználni az Interneten fellelhető, a tantárgyak oktatásához alkalmazható digitális tartalmakat és taneszközöket. A résztevők alkalmazzák az internet új lehetőségeit saját tantárgyuk tanításában (digitális feladatgyűjtemények, tananyaggyűjtemények, szakirodalom, forrásgyűjtemények). A résztvevők ismerjék a Sulinet Digitális Tudásbázis (SDT) és a Nemzeti Köznevelési Portál (NPK) alkalmazási lehetőségeit, legyenek képesek ezeket beépíteni tanítási gyakorlatukba. Tudják kezelni a webináriumi felületeket tantárgyuk tanítása során.

Kimeneti, záró követelmények:

A vizsgamunkával szemben támasztott követelmények:
A záró feladat IKT eszközökkel támogatott foglalkozás/óraterv vagy feladat/tartalom készítése és bemutatása vagy egy projektterv kidolgozása. A résztvevők az eddig tanult ismeretek felhasználásával készítenek egy óra/foglalkozás vagy projekttervet, mellyel szemben az elvárt követelmények: IKT eszközök használata, továbbá Sulinet szolgáltatások, tartalom használata, vagy; a továbbképzés alatt megismert tanórákon használható internetes alkalmazások valamelyikének használata, és; tartalomhoz illeszkedő kép szerkesztése/kollázs készítése, és/vagy videó és/vagy hang szerkesztése. 
Terjedelem: .A terjedelem tekintetében nincsenek korlátozások. Ajánlott a mikrotanítás óra/foglalkozásvázlata és mellékletei (linkek, hivatkozások) maximum 10 és minimum 5 A4 oldal terjedelemben. A Mikrotanítás időtartama 5 - 5 perc, amely a leadott terv valamely, a hallgató által választott, IKT tartalmú részletét mutatja be. 
A záró feladatok az online kontakt munkaformájú továbbképzés esetén is így valósulnak meg.
Az értékelés szempontjai: 
-    A feladatok értékelése szakmai és formai szempontok alapján történik szummatív értékeléssel.
-    Az elkészített állományok megosztása a trénerrel (a megosztás módjáról a továbbképzés résztvevője dönt - e-mail, google drive, …)
-    Kép- és/vagy videó beszúrása az óra/foglalkozás vagy projekttervbe (internetről - szabad felhasználású, jogtiszta tartalmak). 
-    Sulinet vagy a Nemzeti Köznevelési Portálról lementett, megosztott kép vagy Creative Commons licenszelésű, szabad felhasználású vagy saját készítésű képi illusztráció a képzés során megismert egyik képszerkesztő segítségével (legalább 1 db) esetleg saját készítésű videó tartalmak − Sulinet vagy egyéb Web 2.0 alkalmazások használata.
-    Hivatkozás készítése (legalább 1 db internetes hivatkozás pontos megadása)
-    Formatív és szummatív értékelő eszközök megjelölése. 
A tanúsítvány kiadásának feltételei:
-    Legalább 90%-os részvétel. 
-    Gyakorlati feladat megoldása: IKT eszközökkel támogatott mikrotanítás foglalkozás/óraterv vagy feladat/tartalom készítése és bemutatása vagy egy projektterv kidolgozása. Gyakorlati részfeladatok és mikrotanítás legalább 75%-os teljesítése, amely során a résztvevő bizonyítja, hogy a megszerzett ismeretei alaposak, gyakorlatban hasznosítani tudja őket. 
-    Az értékelési szempontoknak való megfelelés. 
Határidő:
A képzés utolsó foglalkozását követő 7 napon belül. A résztvevők munkájának részletes, szöveges értékelését a leadást követő 7 napon belül e-mail-ben megkapják.