Sportprevenció az iskolában 30 órás pedagógus-továbbképzés

Alapítási engedély száma: 37/5/2020

Nyilvántartási száma: A/9708/2019

A tanfolyam célcsoportja: általános és középiskolában tanító testnevelés, gyógytestnevelés szakos tanárok, tanító szakosok testnevelés műveltségi területtel.

1. A pedagógus-továbbképzés célja

Átfogó cél: A pedagógusok képesek legyenek iskolai keretek között egészséget támogató, preventív ismeretek átadására, melyek hozzájárulhatnak a tanulók minőségibb életéhez, hosszútávon az egészségben eltöltött életévek számának növeléséhez, ezzel egy egészségesebb társadalmi jövőképhez. Az itt megszerzett ismeretek birtokában a pedagógus kollégák mindezt rendszerszerűen, módszertanilag megalapozottan végezzék. 
Közvetlen cél: az egészséggel kapcsolatos ismeretek bővítése, különös tekintettel, hogy a megszerzett ismeretek alkalmazása hatékonyabbá teszi az iskolai keretek között tartott foglalkozásokat. Prevencióval kapcsolatos ismeretek nyújtása: az urbanizáció, a gépesítés, a modern kultúra, a technicizálódás mind az inaktív életmód elterjedését eredményezi. A cél tehát, megismertetni a résztvevőkkel a mozgásban rejlő preventív lehetőségeket, kezdve az egészségi állapot felmérésének módszereitől, a tartóizmok stabilizációjának, vagy az állóképesség fejlesztésének módszeréig. További cél a résztvevők egészség-sporttal kapcsolatos ismereteinek bővítése, gyakorlati tapasztalatszerzés az utóbbi években kialakult trendekről a sportprevencióban. Az egészségmegőrzés érdekében végzett állapotfelmérések témakörében a résztvevők képesek legyenek kompetenciájuknak megfelelően a tanulók kiinduló állapotát meghatározni, a fejlesztési tervet ehhez igazítva elkészíteni és végig kísérni. A résztvevők váljanak képessé az egyes életkori csoportokban szükséges egészség, és- sporttevékenységek megtervezésére, foglalkozások óravázlatainak összeállítására. A megszerzett ismeretek birtokában a részt vevők váljanak képessé az iskolai sportprevenciós tevékenységek széleskörű ellátására tanórai és tanórán kívüli keretekben. 

2. A pedagógus-továbbképzés végére teljesítendő követelmények

Ismeret:
•    ismerje az iskoláskorú gyermekek egészségmegőrzésében alkalmazott állapotfelmérő eljárásokat (antropometriai, terhelésélettani alapvizsgálatok, gerinc fiziológiás görbületeinek vizsgálata)
•    ismerje az életminőséget befolyásoló – egészséghez kapcsolódó – tényezőket
•    ismerje az egészségfejlesztés színtereit és az egyes színtereket alkalmazható módszereket és eszközöket 
•    ismerje a prevenció fogalmát, szintjeit és a kompetenciahatárokat
•    ismerje a preventív szemléletben és korrekciós gyakorlatanyagban alkalmazható nyújtási technikákat, továbbá a testtartást ellenőrző gyakorlatokat
•    ismerje az eszközök felhasználási lehetőségeit
•    ismerje az izmok izolált fejlesztésére szolgáló gyakorlatokat

Képesség:
•    legyen képes az állapotfelmérő eljárások eredményeinek értelmezésére, prevenciós program összeállítására
•    legyen képes felismerni a mozgásszervi elváltozásokat és ennek megfelelő korrekciós gyakorlatsor összeállítására
•    legyen képes különbséget tenni mobilizáló és stabilizáló gyakorlatok között
•    legyen képes egy-egy feladatot könnyíteni vagy nehezíteni (regresszió – progresszió) a résztvevők képességeihez alkalmazkodva
•    legyen képes az egészségfejlesztés egyes színterek (iskola, munkahely, település) sajátosságait figyelembe vevő programok megtervezésére és kivitelezésére.

3. A záró ellenőrzés módja, az értékelés szempontjai

A tanfolyam eredményes lezárásához készítsenek a résztvevők egy záródolgozatot a képzés zárását követő 10. munkanapig leadva. 
Tartalmi követelmény: egy, valamely mozgásszervi elváltozással diagnosztizált tanuló állapotfelmérése és fejlesztési terve egy tanévre.
Formai követelmény: előlap: név, cím, dátum, munkahely/iskola feltüntetése, 5-8 oldal (A/4) terjedelem. 
Tartalmi követelmény: alapállapot felmérés eredményeinek leírása, a fejlesztés gyakorlatainak leírása (rajzírással is). 
Az értékelés szempontjai: 
az alapállapot felmérés részletessége, pontossága, a fejlesztési terv illeszkedése a vizsgált tanuló kiindulási állapotához, az alkalmazott módszerek és eszközök relevanciája, változatossága, kidolgozottsága. Az értékelés kétfokozatú: megfelelt, nem felelt meg, a fenti értékelési szempontok alapján, amelyet a tanfolyam képzői végeznek.