Szociális és érzelmi készségek fejlesztése

Alapítási engedély száma: 101/10/2022

Nyilvántartási szám: A/10316/2022

Célcsoport: általános iskolában tanító pedagógus

A továbbképzés célja:

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik a nevelő-oktató munkájuk során képesek hatékonyan fejleszteni az iskoláskorú gyerekek szociális készségeit és képességeit. A képzésben részt vevő pedagógusok ismerjék meg a szociális és érzelmi fejlesztés elméleti alapjait, valamint a gyakorlatok által szerezzenek tapasztalatokat a különböző életkorú gyerekek szociális és érzelmi készségeinek hatékony fejlesztéshez.

Tartalmi követelmények:

A résztvevők: - ismerjék a szociális viselkedést irányító szociális és érzelmi készségek, képességek fejlesztéséhez kapcsolódó elméleti hátteret, - ismerjék az adekvát fejlesztő módszereket, - ismerjék a fejlesztő módszerek alkalmazásának módszertani alapelveit, - legyen tapasztalatuk a szociális és érzelmi készségeket, képességeket fejlesztő játékok és módszerek alkalmazása terén, - legyenek képesek saját gyakorlatukba beépíteni a szociális és érzelmi képességeket fejlesztő játékokat, módszereket, - legyenek elkötelezettek a szociális és érzelmi fejlesztés iránt.

Kimeneti, záró követelmények:

A továbbképzés zárófeladataként az elhangzott tematikai egységekkel kapcsolatosan egyéni reflexiót kell készíteni (önértékelés, önreflexió, erősségek és gyengeségek feltárása az érintett témakörök vonatkozásában, fejlődési perspektívák feltárása és tervkészítés). Terjedelme 2-4 oldal. A reflexió Wordben történő benyújtási határideje a továbbképzést követő 10. nap, a dokumentumot a képző által megadott e-mail címre kell eljuttatniuk. Az értékelés kétfokozatú: megfelelt - nem felelt meg. Az értékelés szempontjai: - az önértékelő reflexió szorosan kapcsolódik a szociális és érzelmi készségek és képességek fejlesztéséhez, - önelemzésben megtalálhatóak az erősségek és fejlesztendő területek egyaránt, - a reflexió fejlődési lehetőségi konkrét célokat fogalmaznak meg, - a fejlődési célokhoz konkrét tevékenységek rendelődnek.