A szakdolgozat követelményei osztatlan tanárképzésben

AZ OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS SZAKDOLGOZATÁNAK

KÖVETELMÉNYEI

Hatályos:

2016. április 4-től, az ELTE Tanárképzési és Tanár-továbbképzési Tanács 3/2016. (IV.4.) sz. határozata értelmében

 

1. A tanári szakdolgozat definíciója

A tanári szakdolgozat az osztatlan tanárképzés képzési és kimeneti követelményei által előírt tartalmú, a tanári végzettség érdekében folytatott tanulmányok lezárásakor írt dolgozat, melynek témaválasztására, terjedelmére és formai követelményeire vonatkozóan a Tanárképzési és Tanár-továbbképzési Tanács fogalmaz meg általános előírásokat, speciális követelményeit és konkrét témaköreit pedig az adott tanárszakért felelős oktatási szervezeti egység határozza meg.

 

2. A tanári szakdolgozat törvényi háttere

A 8/2013. (I.30.) EMMI rendelet 1. számú mellékletének 4.5 1. § a) pontjában foglaltak szerint az osztatlan tanárképzésben a szakdolgozat kredit értéke – a szakterületi tanulmányok keretében – 8 kredit. Az 1. § a) pontja szerinti, két tanárszakon egyidejűleg folyó tanárképzésben egy szakdolgozatot kell benyújtani és a záróvizsga részeként megvédeni.

E rendelet értelmében minden osztatlan tanári szakos hallgatónak kell szakdolgozatot és portfóliót is készíteni.

Az alábbiakban a szakdolgozathoz kapcsolódó általános tudnivalókról olvashat.

 

3. A tanári szakdolgozat témaválasztása és bejelentése

A szakdolgozat témája lehet valamelyik szakhoz kötődően szakmódszertani, pedagógiai, pszichológiai vagy a diszciplináris kutatás. Diszciplináris témájú szakdolgozat esetén a dolgozat kiegészül egy olyan elemmel, amely bemutatja annak kapcsolódását a tanári tevékenységhez.

A szakdolgozati témát és a témavezetőt a vonatkozó tanárszak szakfelelőse vagy megbízottja hagyja jóvá írásban, az esetleges titkosság engedélyezésével együtt.

A szakdolgozat témáját a „Szakdolgozati témabejelentő” című űrlapon kell bejelenteni, amelyet a  letölthető dokumentumok link alatt tölthet le. A témabejelentés a következőket tartalmazza:

 • a hallgató nevét, azonosító adatait, elérhetőségét;
 • a témavezető nevét, foglalkozását, munkahelyének megnevezését;
 • a vonatkozó tanárszak szakfelelősének vagy megbízottjának jóváhagyását.

A szakot gondozó szervezeti egység további feltételekhez kötheti a témabejelentés elfogadását.

A Szakdolgozati témabejelentő űrlapot a hallgatónak az SRPSZKK-ban kell leadnia két félévvel a tanulmányai zárása előtt tavaszi záróvizsga esetén április 15-ig, januári záróvizsga esetén november 15-ig (10 féléves képzésnél a 8., 11 féléves képzésnél a 9., 12 féléves képzésnél a 10. félévben).

A szakdolgozat elkészítéséhez témavezető választása kötelező. A témavezető mellett a szakdolgozat irányításában szükség szerint konzulensek is részt vehetnek. A témavezető segít a témaválasztásban, a probléma világos megfogalmazásában, az alapvető szakirodalom kijelölésében, a megfelelő ütemezés kialakításában, a szakdolgozat tartalmi és formai vonásainak és követelményeinek a megismerésében és – a tanárjelölt igénye alapján, a vele egyeztetett módon, időtartamban és mértékben – konzultációval támogatja a szakdolgozat elkészítését.

A szakdolgozat témavezetője lehet:

 • az ELTE teljes vagy részfoglalkozású oktatója, beleértve a gyakorlóiskolai vezetőtanárokat is, vagy
 • pedagógus, vagy pedagógia, vagy pszichológia szakos végzettséggel rendelkező, közoktatással összefüggő szakterületen dolgozó más szakember. Ez esetben a témavezető mellett az adott tanárszakért felelős vezető vagy (szakmódszertanos) megbízottja is nyilatkozik a témaválasztásról.

 4. A tanári szakdolgozat benyújtása

A vonatkozó tanárszak szakfelelőse és a témavezető által előzetesen jóváhagyott témabejelentés nélkül a tanári szakdolgozat nem nyújtható be, ennek hiányában tanári záróvizsga csak a következő záróvizsga-időszakban tehető le.

A hallgatónak a szakdolgozatát egy kinyomtatott és bőrbekötött formában, valamint két elektronikus változatban kell benyújtania. A kinyomtatott és az elektronikus példányokat is az SRPSZKK-ban kell leadni. Elektronikus formában CD és DVD is elfogadható. A bírálatról a képzést gondozó kar gondoskodik.

A szakdolgozat kinyomtatott példányát a záróvizsgán a tanárjelölt visszakapja, vagy – a jelölttel egyeztetve – a bíráló megtarthatja.

 5. A tanári szakdolgozat bírálata

A szakdolgozat bírálója az ELTE tanárképzésben érintett, teljes vagy részfoglalkozású oktatója lehet, beleértve a gyakorlóiskolai vezetőtanárokat is.

A szakdolgozatot a vonatkozó tanárszak szakfelelőse által megbízott legalább egy bíráló szövegesen és ötfokozatú skálán értékeli, a témavezető véleményére is figyelemmel.

A hallgató a szakdolgozat értékelését a HKR 79 § (5) pontja által meghatározott feltételek szerint ismerheti meg: „Ha a képzési és kimeneti követelmények a szakdolgozatnak és a szóbeli védésnek elkülönített értékelését írják elő, akkor a szakdolgozatra vonatkozó bizottsági véleményt legalább 5 munkanappal a szakdolgozat védése előtt el kell juttatni a jelöltnek. Az előzetes véleményt és a védést követően kialakított bizottsági értékelést csatolni kell a szakdolgozathoz.”

A szakdolgozat elégtelen minősítése esetén a hallgató nem bocsájtható záróvizsgára, a szakdolgozatot újból el kell készíteni. Az új szakdolgozat benyújtása és értékelése csak egy új eljárásban, leghamarabb a következő záróvizsga-időszakban lehetséges.

6. A szakdolgozat formai és tartalmi követelményei, értékelési szempontjai

A szakdolgozat általános formai követelményei e dokumentum 1. számú mellékletében olvashatók.

A szakdolgozat részletes, szak specifikus tartalmi és formai követelményeiről, valamint az értékelés szempontjairól az adott tanári szakot gondozó tanszék/intézet honlapján tájékozódhat a hallgató.

A hallgató által aláírt eredetiségi nyilatkozatot, valamint a témavezető nyilatkozatát arról, hogy a dolgozat megítélése szerint beadható minden esetben bele kell köttetni a szakdolgozatba. Ezeket a dokumentumokat a letölthető dokumentumok link alatt találja meg.

Az elektronikus változatot tartalmazó CD-k közül az egyiket papírtokban ragassza be a bekötött példány hátsó borítójába és feliratozza a mintában megadottak szerint (lásd letölthető dokumentumok). A másik példányt műanyag tokban a megadott minta szerint feliratozva külön adja le (könyvtári, egyetemen maradó példány).

A szakdolgozat leadásához nyomtassa ki két példányban az átvételi elismervényt és ezt kitöltve, aláírva mellékelje a szakdolgozathoz (nem kell a szakdolgozatba beleköttetni).

A szakdolgozat leadása és mellékletei:

- 1 bőrkötéses példány (fekete)

- plágium nyilatkozat a szakdolgozatba kötve

- konzultációs és témavezetői aláírt nyilatkozat a szakdolgozatba kötve

- 1. CD feliratozva papírtokban a szakdolgozat hátsó borítójába ragasztva

- 2. CD feliratozva borítólappal ellátva külön műanyag tokban (könyvtári példány)

- elhelyezési megállapodás a könyvtár részére 1 példányban aláírva és kitöltve (nem kell a szakdolgozatba köttetni)

- szakdolgozati átvételi elismervény aláírva és kitöltve 2 példányban

- a szakdolgozatot az SRPSZKK-ban kell leadni, tavaszi félév esetén április 15-ig, őszi félév esetén december 10-ig

 

1. számú melléklet: A szakdolgozat általános formai követelményei

 

A szakdolgozat elkészítése során az alábbi formai követelményeket kell szem előtt tartani:  

 • kötelező külső, belső fedőlap és címoldal (lásd a mintákat a letölthető dokumentumokban)
 • terjedelem: 75.000-150.000 leütés (hivatkozások és függelék/mellékletek nélkül)
 • a folyószöveg betűmérete: 12
 • sortáv: 1,5
 • (baloldali) kötésmargó: 3 cm
 • alsó-, felső- és jobboldali margó: 2,5 cm
 • oldalszám jelölése: középen, alul
 • kétoldalas nyomtatás lehetséges
 • a hallgató által aláírt eredetiségi nyilatkozatot, valamint a témavezető nyilatkozatát arról, hogy a dolgozat megítélése szerint beadható minden esetben bele kell köttetni a szakdolgozatba
 • az egyéb formai követelmények (pl. hivatkozások rendszere) tekintetében a szakot gondozó szervezeti egység előírásai az irányadók.

 A szakdolgozattal kapcsolatos dokumentumok elérhetők a letölthető dokumentumok link alatt.